Dokumenty niezbędne przy sprzedaży nieruchomości

Spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu

 • Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • Zwykły odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest założona,
 • Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  –  przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa
  w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub : prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  –  lub : akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się
  spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości finansowych wobec spółdzielni
 • Zaświadczenie z urzędu miasta , gminy o wymeldowaniu mieszkańców na danym lokalu

Sprzedaż działki

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą
(lokalu wydzielonego)

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
( Sprzedaż domu )

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • aktualny odpis z księgi
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM)
 • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
 • dokumentacja techniczna

Sprzedasz domu w trakcie budowy

 • podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy (lub zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM)
 • dziennik budowy (przerwy w zapisach muszą być krótsze niż 2 lata)
 • dokumentacja techniczna budynku – projekt budowlany

Zapraszamy do współpracy

Przejdź do ofert